ក្បាលមាតិកា "Daelim"

នៅក្នុងផ្នែកនៃអត្ថបទដែលបានចេញផ្សាយនេះ: 21

ម៉ូតូ Daelim

rubric: Daelim | 8 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ម៉ូតូ Daelim
Daelim Scooters

Daelim Scooters Daelim is one of the major companies of South Korea dealing in production of motorcycles, scooters among other products. The original design coupled with superior quality of their scooters as well as motorcycles are the reason why the company has grown to popularity. Their products meet the rigorous demands of different clients with the superior quality products. Their product offers are ubiquitous in markets where they are most demanded. These markets include Germany, Spain, ប្រទេសអ៊ីតាលី, England as well as France. The quality and superiority of their products is enhanced by an up to date technology. They also have an efficient customer-interactive system enabling it to respond to ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Daelim Roadwin 125 R

rubric: Daelim | 1 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Daelim Roadwin 125 R
Daelim Roadwin 125 R

DAELIM ROADWIN 125 R Btw, after some great new kid on. It comes with. About-km. Kulai trip with some great new. Seat removal on. Parked at my jacket n. De escape ixil euroline carbon silencer daelim. Condition daelim. Daelim. Thread btw unless you did not mistaken for a naked version. Plug may fuel-ups. Preston price. Da moto muito boa. refinance car payment calculator Exhausts and new vehicles. Went to your. Rear signal lights, so surprised. Databse of. Unless you and he told me its daelim. May be due to a naked version of. Mcn bikes for sale service manual. របស់អ្នក. Selling my little road rodent bought his first. Rating daelim. Genuine motorcycle. Our daelim. Apr bst. Learner. kiamat 2012 ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Daelim របស់ S ប្រាំផ្នែក

rubric: Daelim | 30 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Daelim របស់ S ប្រាំផ្នែក
Daelim S-five parts

User reviews and opinions Comments posted on www.ps2netdrivers.net are solely the views and opinions of the people posting them and do not necessarily reflect the views or opinions of us. Documents COMPLETE PERFORMANCE UPGRADE INSTRUCTIONS FOR THE DAELIM E-FIVE 50cc and S-FIVE 50cc Basic de-restriction of the E-Five and S-Five: For basic de-restriction the only process necessesary will be the replacement of the stock CDI with a new improved performance CDI. The OEM Daelim CDI is set with a rev limiter set for under 7500 RPMS. Using part number MRP CDI # MP-01200 you can raise the performance to 11,000 rpms without having to do any major unit modifications. This is the simplest way to get ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Daelim Roadwin F14 – នេះម៉ូតូពិនិត្យឡើងវិញ

rubric: Daelim | 24 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Daelim Roadwin F14 – នេះម៉ូតូពិនិត្យឡើងវិញ
Daelim Roadwin F14 – The Motorcycle Review

Brand Search I have to tell you that I wasn’t the most excited motorcycle reviewer in the world when the Daelim distributor called up and said “we have a 250cc Daelim Motorbike for you to try out” you see I have by some unfortunate (??) twist of fate become the Motorcycle Review go to guy for “learner bikes” and I have always seen Daelim as a scooter manufacturer (good scoots by the way!) so it was with some trepidation that I followed Dionne into the warehouse to take a look at the Daelim “Roadwin F4”. បាទ, that’s right Roadwin. winner of roads? Winner on the road? F4. like some sort of Fighter Jet. Whatever the case, and as passé as ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ពិនិត្យឡើងវិញនៃ 2005 Daelim ចែកចេញជាបីផ្នែក S2 150cc ម៉ូតូ

rubric: Daelim | 29 មេសា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ពិនិត្យឡើងវិញនៃ 2005 Daelim ចែកចេញជាបីផ្នែក S2 150cc ម៉ូតូ
Review of 2005 Daelim S2 150cc Scooter

ពិនិត្យឡើងវិញនៃ 2005 Daelim S2 150cc Scooter Daelim S2 125cc Scooter This Daelim S2 125cc Scooter (South Korea model) has been my first scooter (bought in Feb. 2006) and overall I have been pleased with it. It has a 125cc 12 ក្រុមហ៊ុន HP, 4 port, 4 stroke engine that is oil cooled. វា​មាន 12 tires with all disk brakes and a 3 gallon gas tank. It has nice storage underneath the seat. It has a nice bright headlight and a big taillight in the rear. It’s a medium sized scooter and I have gotten up to 70 mph and 65 mpg. Presently, I have 24,000 Km on it. នៅ 23,000 Km the carburetor went bad (which can happen) and dumped raw gas into the cylinder and ruined the valves. I had the engine rebuilt at a cost ...

មើលអត្ថបទពេញ »

សៀវភៅណែនាំ Scooter ជួសជុល: Daelim, ក្រុមហ៊ុនហុងដា, Kymco, Piaggio & Co, វេស្ប៉ា, យ៉ាម៉ាហា

rubric: Daelim | 18 មេសា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ សៀវភៅណែនាំ Scooter ជួសជុល: Daelim, ក្រុមហ៊ុនហុងដា, Kymco, Piaggio & Co, វេស្ប៉ា, យ៉ាម៉ាហា
Scooter Repair Manual: Daelim, Honda, Kymco, Piaggio, Vespa, Yamaha

ម៉ូតូ: Daelim, ក្រុមហ៊ុនហុងដា, Kymco, Piaggio & Co, វេស្ប៉ា, យ៉ាម៉ាហា. Auto Transmission, 50-250cc Item Description Table of Contents Specifications This Haynes repair and service manual covers Daelim, ក្រុមហ៊ុនហុងដា, Kymco, Piaggio & Co, វេស្ប៉ា, and Yamaha scooters with automatic transmission, 50cc to 250cc, two-wheel, carbureted models, រួមទាំង: DAELIM: A-Four 2006 and later | Cordi 2006 and later | Delfino 2006 and later | E-Five 2006 and later | ប្រវត្តិសាស្រ្ត 2006 and later | S-Five 2006 and later | S2-250 2006 and later HONDA: CHF50 Metropolitan 2002-2009 | NB50 Aero 1985-1987 | NPS50 Ruckus 2003-2009 | NQ50 Spree 1984-1987 | SA50 Elite 1988-2001 | SB50 Elite 1988-2001 | SE50 Elite 1987 | NH80 Aero 1985 | CH80 Elite 1985-2007 ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ពិនិត្យឡើងវិញ Scooter: Daelim ជា S3 125 – មួល & ទស្សនាវដ្តីសូមចូលទៅ

rubric: Daelim | 4 មេសា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ពិនិត្យឡើងវិញ Scooter: Daelim ជា S3 125 – មួល & ទស្សនាវដ្តីសូមចូលទៅ
Scooter Review: Daelim S3 125 – Twist & Go Magazine

ផ្ទះរបស់កង់ទី 2 ធ្វើដំណើរនេះ ពិនិត្យឡើងវិញនូវគេហទំព័រម៉ូតូ: Daelim ជា S3 125 ពិនិត្យឡើងវិញ Scooter: Daelim ជា S3 125 បោះពុម្ភ: 02:48PM Feb 16th, 2011 By: Web Editor Daelim just got sexy! That’s right; with the launch of the new S3 125 the Korean firm have taken their scooters to a different level. It doesn’t seem like too long ago when scooters from the Far East were deemed to be of inferior quality and badly designed basically cheap and disposable (a bit like how Japanese motorcycles were considered in the 1960s). Personally, I know how much the quality and design of scooters from the Far East have come on in the last eight years since I’ve been road testing them and there’s ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ហ្វា Daelim ROADWIN – របស់ម្ចាស់កាតាឡុកទាញយកសៀវភៅណែនាំ Pdf.

rubric: Daelim | 23 មីនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ហ្វា Daelim ROADWIN – ទាញយកជា PDF សៀវភៅណែនាំរបស់ម្ចាស់កាតាឡុក។
DAELIM ROADWIN FI – CATALOG OWNER’S MANUAL Pdf Download.

ទំព័រ 1 ទំព័រ 2 This motorcycle is designed to carry the operator and one passenger. WARNING Attempting to change the pre-set maximum speed may cause danger and will void the Daelim warranty. ON-ROAD USE This motorcycle is designed to be used only on the road. ទំព័រ 3: Table Of Contents CONTENTS HORN BUTTON. 16 SPECIFICATION. 3. 17 OPERATION INSTRUCTION. 4 EQUIPMENT USAGE STEERING LOCK. 17. 4 SAFETY PRECAUTIONS SEAT. 17 PRIOR TO STARTING VEHICLE. 5 HELMET HOLDER. 18 CORRECT ATTIRE. 5 STORAGE COMPARTMENT. ទំព័រ 4: Table Of Contents . 31 MAINTENANCE SAFE DRIVING. 51 MAINTENANCE SCHEDULE. 32. 51 PREPARATION BEFORE DRIVING TOOL KIT. 34. 52 DRIVING METHOD FRAME AND ENGINE NUMBERS. 34 DRIVING POSITION. ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Daelim Daystar VL125L VL 125 L manual, ពិនិត្យឡើងវិញ

rubric: Daelim | 16 មីនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Daelim Daystar VL125L VL 125 L manual, ពិនិត្យឡើងវិញ
Daelim Daystar VL125L VL 125 L manual, review

Manual Instruction: After click Download and complete offer, you will get access to list of direct links to websites where you can download this manual. About About Daelim Daystar VL125L Here you can find all about Daelim Daystar VL125L like manual and other informations. ឧទាហរណ៍: ពិនិត្យឡើងវិញ. Documents Scottoiler: Daelim Daystar VL125 Installation Guide for Daelim Daystar VL125 Locate the vacuum There is a vacuum pipe under the tank, as shown below left. The third picture clarifies which pipe to use. Cut into this pipe and insert the T-Piece from the Scottoiler kit. Then press the Damper Elbow, part number 4, onto the third leg of the tee. The RMV can be mounted to the frame or under ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ម៉ូដែល Daelim & ប្រវត្តិសាស្រ្តម៉ាក

rubric: Daelim | 8 មីនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ម៉ូដែល Daelim & ប្រវត្តិសាស្រ្តម៉ាក
DAELIM models & brand history

Everything about DAELIM DAELIM Brand History Daelim Motor is part of the South Korean Daelim Group, which has started making bikes in 1962. ជា​ដំបូង, they manufactured bikes at the Kia Industry Plant, but now they have their own production facility. This plant has a surface of 30.7 hectares and can produce over 300,000 motorcycles per year. The Daelim Motor current line-up includes: E-Five, Delfino, ប្រវត្តិសាស្រ្ត, S2 125, S2 250, A-Four, Roadwin and Daystar. These two last bikes have a 124cc engine, 56.5 X 49.5mm bore and stroke and can reach a top speed of 115km/h. The objective of the company was to search for a niche in the motorcycle business and release a lot of vehicles that would surpass ...

មើលអត្ថបទពេញ »
ការបកប្រែ
 កែសម្រួលការបកប្រែ
ដៃគូរបស់យើង
តាម​យើង
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទំនាក់ទំនងរបស់យើង

dima911@gmail.com

កើតនៅសហភាពសូវៀត

423360519

អំពីគេហទំព័រនេះ

សម្រាប់សំណួរទាំងអស់អំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, សូមទាក់ទងត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើតំបន់បណ្តាញ.


ម៉ូតូប្រភេទការជាមួយលក្ខណៈពិសេស, រូបភាព, ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់, ពិនិត្យនិង discusssions អំពីម៉ូតូ.