ភាគច្រើនអានសរសេរ

2000 បិសាចក្រុមហ៊ុន Ducati 900 របស់ S – (Friendswood) for Sale in Vermont Classifieds

11 ឧសភា 2015 | អ្នកនិពន្ធ: | យោបល់បិទ នៅលើ 2000 បិសាចក្រុមហ៊ុន Ducati 900 របស់ S – (Friendswood) for Sale in Vermont Classifieds


Ducati 900 Monster S

2000 បិសាចក្រុមហ៊ុន Ducati 900 របស់ S – (Friendswood for sale in Vermont

I am selling my 2000 Model Ducati Monster 900 S due to some unexpected expenses I have run into.

I have spent a lot of time and money on this bike giving it the custom look and feel it has today.

It has a LOT of Power and just as much Speed. If your looking for something different that will stand out beside all the other bikes this one might be your bike.

I have always made it a huge priority to change fluids, clutch plates, brake pads ect. and maintain it according to all Ducati’s specifications and standards.

The Paint job is a Custom Charcoal color that when looked upon under the sun looks like a very deep dark bluish black with some pearl and flake mixed in.

The peg mounts used to be painted with a dull silver color. I had them taken down to the aluminum and then had them polished, giving them the polished aluminum look they now have.

I also had the rear tailpiece and fender customized.

I also traded in the old stock pipes that were also for some reason painted a dull silver color, for a set of pipes that had been taken down to the aluminum and polished as well.

I originally bough this bike from my uncle when it only had around 3.5k miles on it. My Uncle bought it new straight from Ducati. Today it sits with a little more than 12.5k miles on it which is practically nothing compared to most monsters of this make and model.

My Asking Price is less than I have invested in the bike but I will need to sell it in the next few weeks to help pay off some of those expenses I wasn’t expecting.

If you have any questions or would like to set up a time to come check out the bike Please Feel Free to Give Me a Shout on my cell at 832- or shoot me an e-mail at webrownn@hotmail.com. Just ask for Wes! Thanks For Your Time!

Here I have posted pictures of the bike covering every angle I could possibly think of, enjoy!

http://img130.imageshack.us/img130/441/ducati001.jpg

http://img718.imageshack.us/img/ducati002.jpg

http://img12.imageshack.us/img12/8808/ducati003.jpg

http://img686.imageshack.us/img/ducati004.jpg

http://img686.imageshack.us/img/ducati005.jpg

http://img23.imageshack.us/img23/426/ducati006a.jpg

http://img11.imageshack.us/img11/8501/ducati007.jpg

http://img11.imageshack.us/img11/4171/ducati008j.jpg

Ducati 900 Monster S

http://img691.imageshack.us/img/ducati009.jpg

http://img707.imageshack.us/img/ducati010.jpg

http://img641.imageshack.us/img/ducati011.jpg

http://img691.imageshack.us/img/ducati012.jpg

http://img192.imageshack.us/img/ducati013.jpg

http://img710.imageshack.us/img/ducati014.jpg

http://img262.imageshack.us/img/ducati015.jpg

http://img710.imageshack.us/img/ducati016.jpg

http://img710.imageshack.us/img/ducati017.jpg

http://img693.imageshack.us/img/ducati018.jpg

http://img402.imageshack.us/img/ducati019c.jpg

http://img718.imageshack.us/img/ducati020.jpg

Ducati 900 Monster S
Ducati 900 Monster S
Ducati 900 Monster S
Ducati 900 Monster S
Ducati 900 Monster S

អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

ដាក់ស្លាកថាជា:

អត្ថបទផ្សេងទៀតនៃប្រភេទ "ក្រុមហ៊ុន Ducati":

ការបកប្រែ
 កែសម្រួលការបកប្រែ
ដៃគូរបស់យើង
តាម​ពួក​យើង
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទំនាក់ទំនងរបស់យើង

dima911@gmail.com

កើតនៅសហភាពសូវៀត

423360519

អំពីគេហទំព័រនេះ

សម្រាប់សំណួរទាំងអស់អំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, សូមទាក់ទងត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើតំបន់បណ្តាញ.


ម៉ូតូប្រភេទការជាមួយលក្ខណៈពិសេស, រូបភាព, ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់, ពិនិត្យនិង discusssions អំពីម៉ូតូ.