ភាគច្រើនអានសរសេរ

នាយករងប្រណាំងដំណឹងប្រេងឥន្ធនៈ: នាយករងណែនាំ "T4" បន្លាសម្រាប់ unleaded

4 មីនា 2015 | អ្នកនិពន្ធ: | យោបល់បិទ នៅលើ នាយករងប្រណាំងដំណឹងប្រេងឥន្ធនៈ: នាយករងណែនាំ "T4" បន្លាសម្រាប់ unleaded
Honda T4

នាយករងប្រណាំងដំណឹងប្រេងឥន្ធនៈ

នាយករងណែនាំ "T4" បន្លាសម្រាប់ unleaded

Improves Power and Performance, Prevents Ethanol-Related Problems

SAN ANTONIO, TX — Street gas isn’t what it used to be. At least that’s what many riders have learned after using pump gas to race their bikes in competition.

“So many of our customers have complained about ethanol in pump gas clogging injectors, fouling carburetors and going bad after just a few weeks in storage, I decided to develop a fuel to solve those problems,” said Steve Burns, VP Racing Fuels Founder and Director-RD. “T4 was the result of this effort and not only does it solve the ethanol-related problems, it makes up to 3% more power and improves throttle response, making it the best, most cost-effective fuel you can put in a stock 4-stroke. Out of all the fuels I personally can choose from, it’s the only fuel I’ll use in my own bikes.”

Unleaded and ethanol-free, T4 is a direct pour-in replacement for premium pump gas, which according to powersport dealers across the country can go bad within weeks and has caused significant increases in the frequency of repairs required to fix the many problems associated with ethanol. ”Pump gas is also inconsistent,” Burns continued. “Because it varies from day to day and location to location, it requires constant guesswork with tuning while riders can count on T4 to be totally consistent pail after pail regardless of where or when it’s purchased.” It should be noted T4 is only legal for use in a competition vehicle not used on public highways and may not be used for recreational off-roading or other non-competition uses.

While riders facing extreme conditions are forced to add octane boosters or race fuel to increase the octane of pump gas, T4’s 100 octane rating (R+M/2) provides greater protection against detonation. Compared with more expensive performance parts that increase power along only a small slice of the power curve, T4 offers 2-3% more power and better throttle response across the entire RPM range.

T4 is designed for stock or slightly modified 4-stroke bikes, quads, UTVs, SXSs and other off-road vehicles used in competition. “Besides improving performance, T4 protects your investment,” Burns pointed out. “T4 vaporizes better, thus burns cleaner and more efficiently. It will preclude repairs needed for ethanol-related problems, increase the time between rebuilds and lower your long-term costs.”

“T4 promises to have such universal appeal, we’re introducing it with its own custom-designed pail,” Burns added. “Today’s 4-strokes are true thoroughbreds and they deserve to be fed like one. Priced between pump gas and race fuel, T4 offers such great performance and protection that no rider serious about his equipment need ever consider using pump gas again.”

With T4 and its recently introduced “VPR” racing fuel, VP now has an unleaded and leaded option for performance enthusiasts that offer similar performance gains at a competitive price. លើស​ពី​នេះ​ទៀត, VP’s recently announced “C9” provides an unleaded, nonoxygenated alternative.

Posted by VP RACE FOOL on 20th February, 2012 | យោបល់ | Trackbacks

The trackback URL for this page is http://www.vpracingfuels.com/trackback?post=25698582


អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

ដាក់ស្លាកថាជា:

Other articles of the category "ក្រុមហ៊ុនហុងដា":

ការបកប្រែ
 កែសម្រួលការបកប្រែ
ដៃគូរបស់យើង
តាម​យើង
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទំនាក់ទំនងរបស់យើង

dima911@gmail.com

កើតនៅសហភាពសូវៀត

423360519

អំពីគេហទំព័រនេះ

សម្រាប់សំណួរទាំងអស់អំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, សូមទាក់ទងត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើតំបន់បណ្តាញ.


ម៉ូតូប្រភេទការជាមួយលក្ខណៈពិសេស, រូបភាព, ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់, ពិនិត្យនិង discusssions អំពីម៉ូតូ.