ភាគច្រើនអានសរសេរ

មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់ 125 T Price List and Mileage – តម្លៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា

rubric: មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj | 19 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់ 125 T Price List and Mileage – តម្លៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
Bajaj Discover 125 T Price List and Mileage – Price In India

មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់ 125 T Price List and Mileage Bajaj might be one of the few automobile manufacturers who take the word ‘Economy’ quite seriously. This was made evident by their recently launched Bajaj Discover 125 T which is a low-cost version of their Bajaj Discover 125 ST . The Bajaj Discover 125 T is now available in markets in two variants, the drum brake variant and the disc brake variant. The Bajaj Discover 125 T Price in India has been announced to be Rs. 55,500 for the disc variant and Rs. 52,500 for the drum variant. មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់ 125 T Price List India Rs. 54,021 មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់ 125 T is fitted with a 125cc DTS-i, 4stroke Natural Air cooled engine which is capable of dishing ...

មើលអត្ថបទពេញ »

BBC TopGear Magazine India Official Website

rubric: មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj | 29 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ BBC TopGear Magazine India Official Website
BBC TopGear Magazine India Official Website

ពិនិត្យឡើងវិញ: Bajaj Discover 100M Driven February 2014 A real-world 70 kilometres per litre of petrol. បាទ, that’s the unofficial figure. Obviously, the ARAI figure is above 80, but that’s more for certification purposes. But 70kpl is a figure the target audience will lap up. It is a tough battle in this segment, with more than a dozen bikes battling for the lion’s share of the pie. Not really meant for the urban market, bikes like the Discover 100, Hero Splendor and Passion, and Honda’s Dream range are being pursued with great interest in semi-urban and rural areas, where they are one step above entry-level bikes. This segment accounts for a major chunk of sales for the company, so Bajaj ...

មើលអត្ថបទពេញ »

មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់ 2013 New Model- What Is New? List Of Changes and New Features

rubric: មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj | 29 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់ 2013 New Model- What Is New? List Of Changes and New Features
Bajaj Discover 2013 New Model- What Is New? List Of Changes and New Features

មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់ 2013 New Model Spied With Monoshock Suspension And Other Upgrades Launch By 2012 End Advertisement Updated on 29th March 2012: New clear Pictures added from BikeAdvice.in Bajaj Auto India has recently unveiled the new Bajaj Pulsar 200 NS which is a new generation of Pulsar which is much ahead of the previous generations in terms of styling and technology. There has been many improvements and changes, in fact so many changes that it seems like an all new bike with little resemblance to old Pulsar. Bajaj is also working on a new generation of Bajaj Discover series which will be Bajaj Discover 2013 which may make its debut towards the end of year 2012 or early 2013 នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា. ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Bajaj Auto unveiled the new Discover 125 ST (Tourer កីឡា) – Bharath

rubric: មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj | 28 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Bajaj Auto unveiled the new Discover 125 ST (Tourer កីឡា) – Bharath
Bajaj Auto unveiled the new Discover 125 ST (Sports Tourer) – Bharath…

Bajaj Auto unveiled the new Discover 125 ST (Tourer កីឡា) As we reported earlier, Bajaj Auto today launched its latest offering in the commuter segment, called the Discover 125 ST in New Delhi. It has been equipped with many technology as well as design improvements which make the new Discover even more attractive and better value for buyers who are looking for a fuel efficient bike with good power and features. The ST in the new Bajaj Discover stands for Sports Tourer which means a bike which is sporty as well as comfortable for long commuting or touring. With the styling and performance of a sports bike, yet with the comfort and economy of a commuter bike, the “Discover ST” aims to ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Bajaj Discover 100t Price In Bangladesh

rubric: មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj | 23 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Bajaj Discover 100t Price In Bangladesh
Bajaj Discover 100t Price In Bangladesh

BLOG 2 – SNUFFY SUZY Anniversary Interview Update with Reed Ginie Sayles Recorded Transcribed 2009, Updated Transcription 2010 Copyright 2009 Reed Sayles Updated 2010 2012 Question: Is this the longest time period each of you has been married? Reed: បាទ. Each of my previous marriages did not last beyond 6 ឆ្នាំ. ឥឡូវ​នេះ, Ginie and I are entering our 28 th year. Ginie: បាទ. My previous marriages did not make it as long as Reed’s did. Question: What do you think has been the secret to success for your marriage? Reed: ជាលើកដំបូង, we really love each other. Second, I think the secret for us is being together 24 hours a day and saying loving words to each other throughout each day. ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Bajaj Discover 135cc discontinued model Bikes in India

rubric: មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj | 19 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Bajaj Discover 135cc discontinued model Bikes in India
Bajaj Discover 135cc discontinued model Bikes in India

Bajaj Discover 135cc discontinued model Bajaj is a well known brand in the automobile market. Bajaj is a dominating name in the field of bikes in India. Bajaj Discover 135cc is a well known bike and has been a successful model and got a lot of appraisals from the consumers. The bike holds a sporty look but the company had to discontinue the production of discover 135cc because the bike was sold into a large number of units and created almost a record of selling of discover 135cc. So the company got satisfied by the response and performance of the Bajaj Discover 135 and discontinued its production. Bajaj-Discover-DTSi Bajaj now has only two models in Discover family that are Bajaj Discover ...

មើលអត្ថបទពេញ »

អ្នកជំនាញបានពិនិត្យឡើងវិញនៅថ្ងៃទីមកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់លម្អិត 125 គំរូរថយន្ត – 114462 CarTrade.com

rubric: មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj | 15 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ អ្នកជំនាញបានពិនិត្យឡើងវិញនៅថ្ងៃទីមកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់លម្អិត 125 គំរូរថយន្ត – 114462 CarTrade.com
Detailed Expert Review On Bajaj Discover 125 Car Model – 114462 CarTrade.com

Subscribe to Newsletter Discover 125 – the New Bike from Bajaj First Impressions With the tremendous success of its Discover series of bikes and its well accepted DTSi technology (digital twin spark ignition), Bajaj has recently launched a latest version of its Discover 125 cc with DTSi. We took the Discover 125cc DTSi for a spin. Read on for our experiences with the new Bajaj Discover bike. Appearance and Features of the Discover 125 The styling of the new Discover is on par with the styling of other bikes of the series such as 135,150, និង 100 cc versions. The bike has a simple design with all necessary accessories like Headlight doom, wide handle bar, black alloy wheels etc. When ...

មើលអត្ថបទពេញ »

មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់ 125 តម្លៃស្វែងយល់ 125 តម្លៃក្នុងទីក្រុង Delhi ទីក្រុង Pune ក្រុងបុមបៃ

rubric: មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj | 14 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ស្វែងយល់ 125 តម្លៃស្វែងយល់ 125 តម្លៃក្នុងទីក្រុង Delhi ទីក្រុង Pune ក្រុងបុមបៃ
Bajaj Discover 125 Price Discover 125 price in Delhi Pune Mumbai

Bajaj Discover 125cc Bajaj has always incubated new vehicular technology to serve the masses in the Indian market and catty corners. After the huge success of various series in the Bajaj Pulsar and other like Discover 100 cc, the brand mulled over to launch a new vehicle in the discover series and came up with Discover 125 cc. with an intent to boost the sales, the Bajaj integrated more technical details in this version of the series. New Bajaj Discover 125 Design Styling While Bajaj Discover was launched, it was expected it to have few traits of Bajaj sprint which was launched earlier. But this time the ball was not in the court of Bajaj as the looks were very simple and bore resemblance ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2013 Bajaj Discover 100M India Road Test ReviewRoad Test By Overdrive

rubric: មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj | 10 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2013 Bajaj Discover 100M India Road Test ReviewRoad Test By Overdrive
2013 Bajaj Discover 100M India Road Test Review – Road Test By Overdrive

2013 Bajaj Discover 100M India road test The Bajaj Discover onslaught continues unabated and the latest is the new 100M which makes its intentions clear — the M stands for mileage. Available in disc and drum front brake variants, Bajaj says the bike will play in the mileage segment one step off the bottom, a segment that, according to the Pune-based manufacturer, accounts for 46 per cent of the Indian motorcycle market. The Discover 100 and the 100T also play in this segment, but so far market share is 20 per cent and Bajaj wants more. Will the 100M deliver? Let’s find out. Styling, build and finish The 100M, despite the lower intended price, is as well made as any of the other Discos, ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Bajaj Discover 100cc in India : តម្លៃ, ពិនិត្យឡើងវិញ & Specifications letmeget.com

rubric: មកពីក្រុមហ៊ុន Bajaj | 8 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Bajaj Discover 100cc in India : តម្លៃ, ពិនិត្យឡើងវិញ & Specifications letmeget.com
Bajaj Discover 100cc in India : Price, review & Specifications letmeget.com

Bajaj Discover 100cc in India. តម្លៃ, review Specifications Most of youngsters are attracted by bike or motorcycle. There are many companies available when it comes to purchasing of bikes. Bajaj Auto is one of famous automobile producers in India. Here is the good news for those, who are looking for new bike that Bajaj Discover 100cc is available in totally new look with 2.0 DTS-Si engine and returns 89 kmpl. The price cost for this new motor bike is around Rs. 40,000 (អតីតបន្ទប់តាំងបង្ហាញ, Delhi) នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា. Read the Review Specifications of Bajaj Discover 100cc below. Bajaj Discover 100cc Bajaj Discover 100cc, a successful motor bike launched in 2009, since its launch, it has sold 5 lakh units ...

មើលអត្ថបទពេញ »
ការបកប្រែ
 កែសម្រួលការបកប្រែ
ដៃគូរបស់យើង
តាម​យើង
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទំនាក់ទំនងរបស់យើង

dima911@gmail.com

កើតនៅសហភាពសូវៀត

423360519

អំពីគេហទំព័រនេះ

សម្រាប់សំណួរទាំងអស់អំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, សូមទាក់ទងត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើតំបន់បណ្តាញ.


ម៉ូតូប្រភេទការជាមួយលក្ខណៈពិសេស, រូបភាព, ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់, ពិនិត្យនិង discusssions អំពីម៉ូតូ.