ഏറ്റവും വായിച്ചു എഴുതുക

Mission Motors Shatters eBike Speed Record – മൊതൊര്ച്യ്ച്ലിസ്ത് മാഗസിൻ

17 ഏപ്രിൽ 2015 | രചയിതാവ്: | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ Mission Motors Shatters eBike Speed Record – മൊതൊര്ച്യ്ച്ലിസ്ത് മാഗസിൻ
Mission Motors One Premier Edition

All-electric Mission One achieves a 161-mph top speed

Last winter, when San Francisco-based Mission Motors first revealed its Mission One electric streetbike prototype, Product Manager Jeremy Cleland made some bold claims: This bike will achieve 150 അങ്ങിനെ, Cleland told us in an exclusive interview. That’s our minimum target.

Proving the company was not just blowing e-smoke, Cleland himself rode the Mission One prototype to a new AMA electric motorcycle speed record of 150.059 mph at the BUB Motorcycle Speed Trials on the Bonneville Salt Flats on September 1, 2009. The record speed represents the average of two flying passes through Bonneville’s mile-long speed trap. The Mission One’s highest one-way speed recorded at that event-161 mph-was even more impressive, especially considering the poor salt conditions and strong crosswinds that Cleland encountered.

Cleland set the record aboard the same Mission One production prototype that finished fourth at the Isle of Man’s TTXGP zero-emissions road race competition this past June. Mission Motorsengineering staff has been steadily improving the prototype since that event. Lessons learned under racing conditions at the Isle-and now, at Bonneville-are being applied directly to Mission Motorsproduction model.

Boosted by successes like these, Mission says it remains on-schedule to deliver the first 300, street-legal Mission One motorcycles to retail customers by the end of the 2010 മോഡൽ വർഷം. The first 50 Premier Limited Edition models are available for reservation through the company’s web site, www.ridemission.com, right now.

Mission Motors One Premier Edition

The important thing to understand, Cleland says, is that this is not a one-off race vehicle. This is a production prototype. It is the same bike that we raced at the Isle of Man, and features the same powertrain that we will be delivering to our customers in 2010.

This is a bike that can rip up the track at Infineon Raceway, do power wheelies at 80 അങ്ങിനെ, and then come out here to Bonneville and dismantle the prior electric world speed record, Cleland continues. It pulls hard all the way from 0 up to 161 അങ്ങിനെ, in one gear, with incredible torque. It’s a riding experience like no other.

With this record, Mission Motors proves half its promise: producing an all-electric motorcycle with a top speed equivalent to its petroleum-powered competition. The company’s other equally bold claim-a 150-mile range-remains to be demonstrated. We have no doubt that making good on that claim is the company’s next priority, and we’re looking forward to seeing the results.

Mission Motors One Premier Edition
Mission Motors One Premier Edition
Mission Motors One Premier Edition
Mission Motors One Premier Edition


രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾ

വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ "രസകരമായ":

വിവർത്തനം
 തിരുത്തുക പരിഭാഷ
ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ
ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ

dima911@gmail.com

സോവിയറ്റ് ജനിച്ച

423360519

ഈ സൈറ്റ് കുറിച്ച്

പരസ്യം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, ദയവായി സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെടുക.


സവിശേഷതകളും കൊണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ കാറ്റലോഗ്, ചിത്രങ്ങൾ, റേറ്റിംഗ്, മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ സംബന്ധിച്ച അവലോകനങ്ങളും ദിസ്ചുഷ്സിഒംസ്.