ഏറ്റവും വായിച്ചു എഴുതുക

’01 1500 റഷ്യ ദ്രിഫ്തെര്, യാതൊരു സ്പാർക്ക് – കാവസാക്കി ഫോറങ്ങൾ

6 ഫെബ്രുവരി 2015 | രചയിതാവ്: | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ ’01 1500 റഷ്യ ദ്രിഫ്തെര്, യാതൊരു സ്പാർക്ക് – കാവസാക്കി ഫോറങ്ങൾ

’01 1500 റഷ്യ ദ്രിഫ്തെര്, യാതൊരു സ്പാർക്ക്

Hi, y’all. New guy here.

I’ve got a problem with my Drifter similar to the one another member (falcon) is having.

The bike started and ran while parked last weekend-I removed the battery and put it on the tender for a week and then dropped it back in and tried to fire it up. No fire.

Fuel pump sounds like it’s priming OK and I can smell raw fuel from the pipes after some cranking, but no spark.

I unplugged a spark plug wire and stuck another plug into it and laid it against the block and cranked the motor-no visible spark. (Heck, I even grabbed onto the plug and cranked the engine while holding onto bare metal fully expecting to do the electric cha-cha. ) But nope. Deader’n a doornail.


So I went and checked the obvious things like the kill switch on the handlebar (working correctly), Kickstand kill switch (correctly bypassed, temporarily), Neutral switch (kicked it in and out of gear a few times in case it got stuck somehow-the light works and the trans IS in neutral), clutch switch (working correctly). And then I noticed the bottom half of the Vehicle Down Sensor was missing.

Found the mechanical half of it hung up in a snag partway down the frame and it still had the weight and pivot in it so I snapped it back into place and cycled the ignition switch and tried to start the engine again. Still no spark.

Tried to run diagnostics on the ECU by the factory method (Ground pin 37 on the ECU to B- and tunr key on and count FI LED pulses) but the light only comes on for a second and then stays off. Manual says the battery must be fully charged or the light either blinks slowly or not at all (The battery may have been low from all the cranking)so I’ve got the battery on the tender again and will retry the diagnostics tomorrow.

Kawasaki VN 1500 Drifter Fi

So as it stands, I’ve got:

A.)Fuel pump primes when key is first turned on. VDS wouldn’t allow that if it was tripped as far as I know and besides it would reset after cycling the key switch.(Prime duration is shorter than usual, ആയാലും. It usually primes for 1.5-2 seconds after sitting even for an hour. Now the prime cycle only lasts about 1 second.

It’s been pretty cold up here and the duration may change with temps and the fact that the engine has not been running.).

B.)ALL fuses check out good from the main ECU fuse under the seat to the ign fuse under the right sidecover. All connectors are tight and no wire damage is visible.

Anybody ever encounter this particular problem besides me and falcon?

Kawasaki VN 1500 Drifter Fi
Kawasaki VN 1500 Drifter Fi
Kawasaki VN 1500 Drifter Fi
Kawasaki VN 1500 Drifter Fi

രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾ

വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ "കാവസാക്കി":

വിവർത്തനം
 തിരുത്തുക പരിഭാഷ
ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ
ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ

dima911@gmail.com

സോവിയറ്റ് ജനിച്ച

423360519

ഈ സൈറ്റ് കുറിച്ച്

പരസ്യം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, ദയവായി സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെടുക.


സവിശേഷതകളും കൊണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ കാറ്റലോഗ്, ചിത്രങ്ങൾ, റേറ്റിംഗ്, മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ സംബന്ധിച്ച അവലോകനങ്ങളും ദിസ്ചുഷ്സിഒംസ്.