ഏറ്റവും വായിച്ചു എഴുതുക

Triumph America No Baffles

30 മേയ് 2015 | രചയിതാവ്: | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ Triumph America No Baffles
Triumph America

Tag Archive

Even then, it was a childhood dream to ride a motorcycle

I was rooting around in some old photo albums recently, and came across this picture, which is me on my very first motorcycle ride…

The picture was taken around 1970, most likely on a family trip to the Sandy Hook boardwalk (the same one that was destroyed in Hurricane Sandy last fall.) As far as I can tell, this was my first experience riding a motorcycle. The haircut is unfortunate (a DIY bowl cut courtesy of my mom). The sweater isn’t the most stylin’ one out there, but it was lovingly hand-knitted by my nonna . who was ALWAYS knitting.

I was fascinated with motorcycles from the beginning. I remember gazing out the window of my grade school in third grade and seeing a rider go by on a Honda CB 750. I remember thinking, “When I’m a grownup, that’ll be me.”

Several years later my father bought me a mini bike with a Tecumseh pull-start engine. I had a blast running that thing through the woods behind my house. That was my first real experience on a two-wheeled machine with a real engine.

My next ride was a Puch Magnum moped that I bought from a classmate in high school for $300. That machine gave me my freedom. I rode it all over northern New Jersey, visiting friends who lived in towns like Teaneck and Nutley, I found a way to the Willowbrook Mall from my home in Clifton without using any highways.

I logged thousands of miles on it.

Until the day that a 1980′s version of a soccer mom made a left turn in front of me on Grove Street in Montclair. I smashed into the front right quarterpanel of her car, went face first into her windshield, flew through the air somersault-style and landed on my back in the grass beside the road. I immediately jumped up and shouted, “MY MOPED. ” and tried to run over to it until some others who were on the scene convinced me to lie back down.

The rest was a blur. My guardian angel must have been watching over me that day, because my only injuries were a gash on my shin where my leg hit the kickstand, and a popped zit on my forehead right at the point of impact between my forehead and the windshield. No joke.

I walked out of the hospital that night, was sore for a few days, and generally got back to life without incident. But also without my moped.

It would be almost 30 years before my next bike, when at age 42 I got a divorce, my M-class license, and a 2008 Triumph America .

Me and my daughter. Just posing on the first weekend I owned my America. ഇല്ല, we did not go riding without protective gear!

Since that time, riding has been my passion.I can’t imagine life without motorcycles and I can’t remember how I went from age 16 to age 42 without one in my life. I’m currently struggling to get through a cold winter with motorcycles wintering in my foyer. But March is just a few weeks away, and I know very soon on a warmish Saturday next month I’ll be pushing them back outside and firing them up.

Hope to see you on the road then!

The America and the V-Strom, keepin’ it classy and cooling their heels in the foyer until that first warm weekend in March.

Triumph America
Triumph America
Triumph America
Triumph America
Triumph America


രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾ

ടാഗ്:

വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ "വിജയം":

വിവർത്തനം
 തിരുത്തുക പരിഭാഷ
ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ
ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ

dima911@gmail.com

സോവിയറ്റ് ജനിച്ച

423360519

ഈ സൈറ്റ് കുറിച്ച്

പരസ്യം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, ദയവായി സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെടുക.


സവിശേഷതകളും കൊണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ കാറ്റലോഗ്, ചിത്രങ്ങൾ, റേറ്റിംഗ്, മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ സംബന്ധിച്ച അവലോകനങ്ങളും ദിസ്ചുഷ്സിഒംസ്.