බොහෝ කියවීමට, ලිවීමට

Piaggio MP3 250 Piaggio @ Authorized Piaggio MP3 Dealer USA 2009

10 අප්රේල් 2015 | කර්තෘ: | Comments Off මත Piaggio MP3 250 Piaggio @ Authorized Piaggio MP3 Dealer USA 2009
Piaggio MP3 250

Piaggio MP3-250, MP3-400, and MP3-500 2009

එම PIAGGIO MP3 250 uses innovative technology and premium cycle components to re-invent the very concept of the scooter. With two front wheels and one at the rear, එම PIAGGIO MP3 250 is sure to turn heads wherever it goes; its dynamic design offers unparalleled stability to provide an unprecedented riding experience. The PIAGGIO MP3 is available with the Piaggio Quasar 250cc engine displacement, see specs below!

Go out on the Piaggio MP3 250 and enter a completely new dimension: of sensations and safety. The two front wheels combine the ride dynamics typical of a motorcycle with incredible road holding. The parallelogram suspension system, a Piaggio patented innovation, guarantees unrivalled stability, even on wet or loose tarmac, or trailing other vehicles.

The Piaggio MP3 is also distinguished by exceptional braking performance: thanks to the 3 wheels and 3 powerful 240mm disc brakes with twin piston calipers, allowing record deceleration (around 8 meters per second) and a stopping distance more than 20% shorter than that of normal two-wheeled scooters (even with ABS).

Designed using the most sophisticated CAD programs and rigorously tested at each stage of its development, එම Piaggio MP3 250 is cutting edge in all of its details. The high-strength tubular steel frame guarantees the best stability and distribution of weight, in perfect harmony with the engine and suspensions. The dimensions and proportions are similar to those of a traditional scooter, with even a small front end.

Developed in the wind tunnel, the bodywork combines a revolutionary look with dual functions: maximum protection for the rider at the front, comfort and exceptional storage capacity at the back.

Quick and safe, the Piaggio MP3 scooter darts in and out of city traffic as if it’s quite at home: it negotiates cobbles, rails and drain covers with unbeatable safety and stability. The seat, with integrated backrest and special ergonomic shape, is very comfortable and suits riders of all sizes, whilst its height from the ground promotes maneuverability and control in all situations. There is also comfort and protection for the passenger, thanks to the side handles for a perfect grip.

Piaggio MP3 250 is extraordinary in every way, including its accessories; from the winter pack with the comfort windshield, the special winter tires, the heated leg cover and waistcoat, to the Tom Tom Rider GPS navigator with its 3.5 LCD monitor, the X-Jet helmet complete with a Bluetooth communication system, the electronic anti-theft device with remote and other great ideas. Actually, they are revolutionary: just like your Piaggio MP3.

පියාජියෝ, the company that revolutionized personal transport with the launch of the first Vespa model in 1946, continues its streak of innovation with the introduction of the three-wheel scooter, the PIAGGIO MP3. The PIAGGIO MP3 provides safety, road grip and stability levels that no two-wheeler can match. Its power, performance and ease of use make for a very entertaining ride.

The two independent, tilting front wheels of the PIAGGIO MP3 re-define the very concept of ride stability to provide an unprecedented riding experience. Take on wet or patchy asphalt, cobblestone streets, train tracks and other tough riding conditions with more confidence and ease than a traditional two-wheeler.

With its compact super-scooter size and exceptional maneuverability, the PIAGGIO MP3 is at home in town traffic. It’s a cinch to park: an electro-hydraulic suspension locking system means there is no need to put the vehicle on its stand. The PIAGGIO MP3 is equally comfortable when heading out of town.

Its road grip, cornering safety and tilt angle are unprecedented for a scooter, adding to the pleasure of riding different road surfaces at high speed.

Mechanical Components

Innovative technical features and top-grade components make the PIAGGIO MP3 a truly unique vehicle that re-invents the entire scooter concept.

The PIAGGIO MP3 frame in high-tensile steel tubes is the result of the best CAD (Computer Aided Design) technology and computerized FEM (Finite Element Method) analysis. Elements such as frame strength and weight were precisely defined and tested from the initial phases of the project, with the suitability of each solution checked at every stage.

The innovative parallelogram suspension, an original Piaggio design, is anchored to the frame. The tilt mechanism is composed of four cast-aluminum control arms with four hinges fixed to the central tube and two guide tubes on either side of the parallelogram and is connected to the arms via suspension pins and ball bearings. The tubes on the right and left enclose the steering tube in a classic single arm setup.

එම PIAGGIO MP3 250 uses three 12 wheels with large tires – 120/70 front, 130/70 rear. Together with the revolutionary front suspension, the wheels provide a tilt angle of up to 40° while riding like any normal two wheeler and simultaneously ensuring better road grip on any surface, especially slippery and uneven tracks. The parallelogram suspension also ensures increased stability at high speeds

The rear of the MP3 features a singlearm suspension with two dual effect hydraulic shock absorbers, a helicoidal spring and four-position preload.

නිර්මාණ

CAD-designed down to the last detail, the PIAGGIO MP3 scooter body offered excellent protection starting from the wind tunnel, where it was extensively tested. The front-end design is genuinely innovative in terms of technical features and concept, with car-style bodywork treatment. The headlamps and front fairing merge to form a single unit that enhances the vehicle’s dynamic look as well as providing extra rider protection.

Shock-resistant splashguards on either side of the front shield protect the rider and the vehicle. The rear loading section has been designed to offer maximum comfort and storage capacity: a boot lid painted the same color as the bodywork provides access to the under seat storage. A substantial 65-litre (approx 15 ගැලුම්) storage capacity and dual access to the storage area, from the boot lid as well as by flipping up the seat, make the PIAGGIO MP3 extremely practical.

Piaggio MP3 250

The storage area comfortably holds two full-face helmets, a small bag and objects up to about three feet in length. The under seat storage also has a courtesy light and a seat cover for use when parking in rainy weather. A handy remote control button on the ignition key opens the seat lock and the rear boot lid.

The rider can also open the fuel cap and rear boot lid with a single twist of the key in the ignition unit.

The most advanced calculation programs and three-dimensional measurements were carried out from the initial phase of the PIAGGIO MP3 project to enhance the vehicle’s ergonomics. The result is a vehicle that offers top-of-the-line comfort, safety and ease of use. The front shield provides exceptional protection. An extremely comfortable seat adapted to riders of any size has been made to measure for the PIAGGIO MP3.

Generous padding and the shape of the built-in backrest provides perfect ergonomical seating, while the saddle height of a mere 30.7 from the ground makes the vehicle easy to maneuver in any circumstances. The optimal height difference between the front and the rear parts of the saddle, in addition to the ideally located rear handgrips, ensure passenger comfort and protection.

Once the rider has pressed the handlebar switch, the control unit only activates the electro-actuator if the vehicle is traveling at a speed in the range of 5-15 mph. The exact speed at which this takes place depends on the level of deceleration: the greater the deceleration, the higher the speed at which the tilt mechanism locks. Additionally, the mechanism will not lock unless the butterfly valve is closed and the engine is running at below 3000 rpm.

To ensure rider safety, the tilt mechanism not only shuts off by pressing the handlebar switch, but is also automatically deactivated if vehicle speed exceeds 9 mph, if the butterfly valve is not fully closed or if engine rpm is higher than 3000.

A lever on the inside of the front shield actions the parking brake, making it safe to park without using the stand even on sloping ground and making it possible to park the two front wheels where there is a height difference of up to 8 අඟල්.


The PIAGGIO MP3 dashboard provides comprehensive, at-a-glance trip information. It includes a speedometer, fuel gauge, coolant temperature indicator, clock, trip and mileage odometer. Other features are a fuel reserve indicator, oil pressure, turn signals, low and high beam, seat or boot lid open warning and an Immobilizer LED.

Engine

එම PIAGGIO MP3 250 scooter comes equipped with the Piaggio Quasar 250 i.e. engine. The Quasar 250 i.e. is the all-new Piaggio four-stroke, සිව් කපාටයක්, liquid-cooled engine that meets Euro 3 standards, exceeding even the U.S. EPA and CARB standards. The new Quasar electronic injection series is the result of the Piaggio engine division’s commitment to creating a truly top quality, environment-friendly engine.

The advanced closed loop injection with a Lambda sensor, together with a three-way catalytic converter and electronic ignition control system, considerably reduces emissions as well as fuel consumption and provides immediate throttle response. As a result, the PIAGGIO MP3 is fun to ride, quick off the mark in town traffic and comfortable with short motorway trips as well as extended touring.

PIAGGIO MP3 250 TECHNICAL SPECIFICATIONS: 2009 – 2008

Piaggio MP3 250
Piaggio MP3 250
Piaggio MP3 250
Piaggio MP3 250

රසවත් ලිපි

ලෙස tagged:

මෙම ප්රවර්ගය සතු අනෙකුත් ලිපි "පියාජියෝ":

පරිවර්තනය
 සංස්කරණය කරන්න පරිවර්තිත
අපේ හවුල්කරුවන්
අපිව අනුගමනය කරන්න
අප අමතන්න
අපගේ සබඳතා

dima911@gmail.com

සෝවියට් සංගමය තුල උපත

423360519

මෙම වෙබ් අඩවිය ගැන

වෙළඳ දැන්වීම් ගැන සියලු ප්රශ්න සඳහා, කරුණාකර අමතන්න අඩවිය ලැයිස්තුගත.


පිරිවිතර හා යතුරු පැදි නාමාවලිය, පින්තූර, ශ්රේණිගත කිරීම්, යතුරු පැදි ගැන විචාර හා discusssions.