Most read write

2010 Victory Jackpot motorcycle review @ Top Speed

8 ජුනි 2015 | Author: | Comments Off මත 2010 Victory Jackpot motorcycle review @ Top Speed


Victory Cory Ness Jackpot
Victory Cory Ness Jackpot

පිරිවිතර:

Introduction

92-hp fuel injected V-twin engine

Victory isn’t short of massive V-Twin engines to power their custom creations so for the 2010 Jackpot and Cory Ness Jackpot they went for the same 106 ci / 1,731 cc, 4-ආඝාතය 50 V-Twin engine called Freedom and also used on their Hammer muscle bikes. On the Jackpots, this engine is tuned to smoothly deliver 92 horsepower and 109 ft-lbs of torque and mates to the same six-speed overdrive transmission. The electronic fuel injection with dual 45mm throttle bodies is meant to keep things lively at all times and provide the needed throb when surpassing out on the freeway, while the sixth gear reduces fuel consumption and vibrations without cutting that much into passing power.

Technically, both the simple and Cory Ness Jackpot motorcycles are exactly the same. Style is what sets these two models apart, so we’ll have to start with the basics: designers had to pretty much come up with a work of art while maintaining the bike long (95.9 තුල / 2,435 මි.මී.), low (5.3 තුල / 135 mm ground clearance) and sleek (just look at it). You get a 25.7 තුල / 653 mm seat height and that, together with the 652 lbs (296 kg) dry weight should make the thing quite maneuverable.

Victory uses the same 43mm conventional telescopic fork and single, mono-tube gas, cast aluminum with rising rate linkage, preload adjustable spring suspension on all of their cruisers and customs, the only thing that differs from model to model being wheel travel. In this case, the front benefits of 5.1 in/130 mm of travel, while the rear only gets 3.0 in/76 mm of travel. The actual wheels are custom Anvil Billet units measuring 21 inches in diameter up front and 18 inches at the rear.

On each one, there is a 300mm floating rotor (with four-piston caliper front and two-piston caliper rear) but that’s most likely the last thing you’ll spot.

History

Competition

Exterior

On the 2010 Victory Cory Ness Jackpot, you do get the feel that this is a bike that got as special as it could get and it is all due to the multitude of features that make it limited: diamond-cut cylinder heads, numbered badges, custom-stitched seats, chrome Ness grips and mirrors as well as Ness billet wheels and engine covers and Ness footpegs. These are all little things that, together, add a special feel to the bike, but still the first thing that strikes you is the custom Ness paint and graphics. We like the Evil 7 billet wheels more than those on the standard bike, but the bike looks too loaded with graphics in our opinion.

Press Reviews

First impressions as I slid my skinny butt into the Jackpot’s saddle were encouraging. Its bars spread nicely and allow a relaxed riding stance with plenty of leverage to muscle the Jackpot through tighter corners. The pegs are far enough away from the rider that anyone under six feet will be able to have their legs almost straight. visordown

It delivers a burly surge of torquey power that will dust even Harley’s 110 c.i. CVO motor, and it is noticeably stronger than Victory’s 100 c.i. version we sampled in a Vegas 8-Ball while testing the Jackpot. Shift quality from the Jackpot’s 6-speed transmission wasn’t quite as smooth as the 8-Ball’s 5-speeder. යතුරු පැදි

The six-speed transmission shifted cleanly and expects precise rider input under hard acceleration, while the overdrive 6th gear and generous torque allows you to chug along while cruising the coast or at full-on highway speeds. ultimatemotorcycling

“Vibrations coming off the counterbalanced engine are nominal, and a combination air/oil cooled system keeps heat down to easily tolerable levels. Victory did an admirable job of tucking the oil cooler unobtrusively between the front downtubes.motorcycle-usa

Handling can be described as the full-commitment type. You can get away with a simple countersteer and push your way through a turn, or better yet, throw a bit of body weight into it to get the bike to lean over further on that 250-spec rear tire. amadirectlink

මිල

The prices for the Victory Jackpot models position them right within reach of the average cruiser buyer and far away from choppers they’re trying to make a statement against. This translates into $18,499 for the simple Jackpot and $24,499 for the Cory Ness Jackpot.

Conclusion

It seems Victory can’t get enough of delivering custom motorcycles that set new standards in their categories. Despite being powered by the same engine, the style is different and that’s how the Jackpot and Cory Ness Jackpot stand out. And if we give a second thought to this fact, we realize this is also how custom bike manufacturers and chopper builders use to get the job done as well.

Engine and Transmission

Chassis and Dimensions

Front Suspension: Conventional telescopic fork, 43 mm diameter, 5.1 in/130 mm travel

Rear Suspension: Single, mono-tube gas, cast aluminum with rising-rate linkage, 3.0 in/76 mm travel, preload adjustable spring

Front Brake: 300mm floating rotor with 4-piston caliper

Rear Brake: 300mm floating rotor with 2-piston caliper

Front Wheel: 21 x 2.15 තුල

Rear Wheel: 18 x 8.5 තුල

Front Tire: 90/90 21 Dunlop Elite 3

Rear Tire: 250/40R18 Dunlop Elite 3

Length: 95.9 තුල / 2,435 මි.මී.

Wheelbase: 66.3 තුල / 1,684 මි.මී.

Seat Height: 25.7 තුල / 653 මි.මී.

Ground Clearance: 5.3 තුල / 135 මි.මී.

Rake/Trail: 32.9 / 4.9 තුල / 125 මි.මී.

Dry Weight: 652 lbs (296 kg)

GVWR: 1,171 lbs / 532 kg

Features Benefits

2010 Victory Jackpot

106-Cubic-Inch Freedom V-Twin

This 106ci/1731cc engine produces 92 HP and 109 ft-lbs of torque, which is ample power for acceleration on-demand and highway cruising with one or two riders and cargo.

6 Speed Overdrive Transmission

There’s smooth shifting through the greats, and in 6thwhich is a true overdrivethe RPMs drop for smooth, efficient highway cruising. Plus, there’s still power for passing without downshifting.

250mm-Rear Tire

Roll smooth and roll in style on this 250mm rear tire. It was developed jointly by Victory engineers and Dunlop tire technicians to provide excellent performance and a great ride.

Multi LED Taillight

The leader of the pack needs a taillight that is easy to followthis in the one! It is exceptionally bright and super-stylish with its smart design and flush mounting.

Tip-to-Tail Spine

This is signature Vegas styling. Nothing says custom like beautifully styled bodywork, and nothing compares to the raised spine that runs the length of the Vegas-family models.

Custom-Inspired Paint and A Color Matched Frame

Victory Cory Ness Jackpot

The Vegas Jackpot leaves onlookers awe-struck as they marvel over the spectacular custom paint, great graphics and the color-matched frame. It is a total custom look.

Custom Two-Tone Headlight

For total integration of the bike’s custom styling, the Vegas Jackpot headlight bucket features elements of the bike’s paint scheme to tie it together, from headlight to rear fender.

Anvil Billet Wheels

On a custom bike like this, the wheels are like shoes: They have to be stylish for the look to work. On the Vegas Jackpot, they work. They look great and roll truetrue custom that is.

Custom 21-Inch Front Wheel

The tall, high-styling billet from wheel leads the way for this stylish cruiser that looksl ike it was born as a one-off in a full-on custom shop. And the wheel’s only the beginning.

2010 Victory Cory Ness Jackpot

Billet Engine Covers

The premium-quality billet engine covers complement hte bike’s overall custom treatment and feature distinctive Ness styling.

Diamond-Cut Cylinder Heads

The epitome of customizing, these precision dismond-cut cylinders help this Ness model stand out from the crowd. It’s a premium styling touch from a custom master, Cory Ness.

Numbered Badges

Each limited-edition bike has a metal plate with the bike’s number, the Arlen Ness logo and a facsimile of Arlen Ness’s autograph.

Custom-Stitched Seats

Arlen likes his bikes long and low, so he has developed a seat that is lower than the stock Victory Vision seat. It’s a custom, stitched seat that enhances the bike’s flowing lines.

Chrome Ness Grips

The custom treatment extends to the tips of the handlebars with Ness custom grips. They complement the bike’s overall custom treatment and feature Nexx styling.

Custom Ness Paint and Graphics

Arlen Ness designed the stunning custom paint for his Signature Series Victory Vision, and the paint is framed and highlighted by the many blacked-out components on the bike.

Ness Billet Wheels

The bike rolls on contract-cut Ness Evil 7 billet wheels with machined highlights. The rear pulley features the Evil 7 design as well.

Ness Footpegs

Even the lower controls get the Ness custom treatment. The bright finish of these pegs complements the bike’s rich chrome treatment.

Chrome Ness Mirrors

Ness custom chrome mirrors add style to the high-profile handlebar area and complement the bike’s rich chrome treatment

Victory Cory Ness Jackpot
Victory Cory Ness Jackpot
Victory Cory Ness Jackpot
Victory Cory Ness Jackpot

රසවත් ලිපි

Other articles of the category "ජයග්රහණය":

Translation
 Edit Translation
Our partners
Follow us
Contact us
Our contacts

dima911@gmail.com

සෝවියට් සංගමය තුල උපත

423360519

මෙම වෙබ් අඩවිය ගැන

වෙළඳ දැන්වීම් ගැන සියලු ප්රශ්න සඳහා, කරුණාකර අමතන්න අඩවිය ලැයිස්තුගත.


පිරිවිතර හා යතුරු පැදි නාමාවලිය, පින්තූර, ශ්රේණිගත කිරීම්, යතුරු පැදි ගැන විචාර හා discusssions.